دختران اتیش پاره-پارت سوم

 

پنج سال بعد

ندا

تو فکر بودم.تو فکر گذشته.الان پنج سال گذشته.دانشگاهم تموم شد و با مبینا،مطب زدیم.دخترم ایشین بزرگ شده کپی پدرشه.ارکان از مبینا خواستگاری کرد و مبینا بهش جواب رد داد.الان ما تو خونه خودمون هستیم.

با صدای ایشبن،دخترم به خودم اومدم

-مامان،مامان.

پرید تو بغلم.

-مامان

-جان مامان؟

-مامان بابا من کجاست؟چرا همه بابا دارند من ندارم؟

اشک تو چشم هام جمع شد.مثل طوفان تخس و لجباز بود.محکم بغلش کردم.

-عزیزم تو بابا نداری ولی یه مامان داری که همیشه پشتته

تو همین موقع در باز شد و مبینا پرید تو.ای دختره مثل میمون هست.

-جینگول خاله چطوره؟

ایشین از بغلم اومد بیرون.تابی به گردنش داد.

-خاله اذیتم نکن ها میرم هااا

-عه نه بابا!کجا مثلا کوچولو؟

-خاله من کوچولو نیستم من بزرگ شدم با دنیل فرار میکنم و ازدواج میکنم.

-ور پریده.

تشر زدم.

-ایشین!

ایشین دستاش رو زد به کمرش و اومد جلو من.

-کجا زشته؟مامانی من میخوام عروس بشم.

-ایشین!

مبینا یه چشمک به من زد و دست ایشین رو گرفت و رفت.نشستم رو تخت.لجبازی و غد بازیش به طوفان رفته.اه گوشیم زنگ خورد.مامان بود.

-جانم مامان؟

پشت خط صدای گریش میومد.

-دخترم تروخدا بیا داداشت تصادف کرده

شوکه شدم.

-چ….چی؟

گوشی رو قطع کردم وبه مبینا زنگ زدم تا بیان زودی خودشون رو رسوندن همه چی رو به مبینا گفتم رفت بلیط بگیره .منم چمدون رو جمع میکردم.

-برای دوساعت بعد گرفتم منم میام

-باشه

-مامان کجا میریم؟

-میریم پیش مامان بزرگ و بابا بزرگت.

ایسبن از اتاق خارج شد.

-ندا ایشین رو میخوای چیکار کنی؟

-نمیدونم مبینا الان فقط برادرم واسم مهمه.

سری تکون داد خدایا بلایی سر داداشم نیاد.

مبینا

تو هواپیما بودیم.باورم نمیشه دارم برمیگردم به کشور وطنم.بلاخره رسیدیم ندا رفت خونه مامانش منم تاکسی گرفتم و رفتم سمت خونه.

اقا-خانوم رسیدیم.

کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.داخل اسانسور شدم.خارج شدم و زنگ در زو زدم در توسط مامانم باز شد.اول شوکه شد بعد بغلم کرد.

-دخترم خوش اومدی

-ممنون مامان جان

رفتم داخل بابام تبود بدون حرفی رفتم تو اتاق .خسته بودم به همه جا نگاه کردم چیزی عوض نشده بود.

ندا

جلو در خونمون بودم با ایشین دست تو دست.همسایه ها خیره نگاهمون میکردن نفس عمیقی کشیدم و زنگ در رو زدمعل

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0